EntityRange.Input

The type of the range that EntityRange is parsing.

struct EntityRange(Config cfg, R)
alias Input = R

Meta